عنوان: سرايت خون از لباس زير به لباسهاي ديگر
سوال :

اگر لباس زير با خون يا بول نجس شود، آيا بررسی جهت سرايت آن از لباس زير به ديگر لباس‌ها لازم است؟


پاسخ:

لازم نيست.