عنوان: نجس شدن از طريق بخار
سوال :

آيا بخار باعث سرايت نجاست مي‌شود؟


پاسخ:

بخار نجس و متنجّس پاک است و اگر مبدّل به آب شد آن آب پاک است؛ گرچه بخار مثلاً از بول باشد.