عنوان: نجس شدن محل زخم
سوال :

پای من که تماماً خيس بود زخم شد، آيا همه پايم نجس می‌شود ؟


پاسخ:

فقط جاي خون نجس است.