عنوان: نذر يک يا دو روز اعتکاف
سوال :

الف: اگر کسي نذرکند يک يا دو روز معتکف شود، آيا اين نذر براي اعتکاف صحيح است؟

ب: در فرض سؤال، آيا واجب است که يک روز ديگر به آن اضافه کند يا اصلاً نذر منعقد نشده و هيچ تکليفي بر عهده نذر کننده نيست؟
پاسخ:

الف: به عنوان اعتکاف صحيح نيست.

ب: نذر منعقد نمي‌شود.