عنوان: خريد و فروش در حال اعتکاف
سوال :

آيا در هنگام اعتکاف مي‌توان براي خريد و فروش نايب گرفت؟


پاسخ:

 اشکال ندارد.