عنوان: حکم عمل نکردن به نذر اعتکاف
سوال :
اگر کسي نذر کند ايام معيني را معتکف شود و از آن تخلف کند، آيا علاوه بر کفاره، قضاي آن نيز واجب است يا صرفاً بايد کفاره عمل نکردن به نذر را بدهد ؟
پاسخ:

صرفاً بايد کفاره عمل نکردن به نذر را بدهد.