عنوان: حکم عمل نکردن به اعتکاف نذري
سوال :
اگر کسي به علتي نتواند اعتکافي که بر او به واسطه نذر واجب شده را انجام دهد، آيا بايد قضا کند؟ تا چه مدتي براي قضاي اعتکاف وقت دارد؟
پاسخ:

قضاي آن واجب نيست.