عنوان: حکم عمل نکردن به اعتکاف نذري
سوال :
اگر کسي نذر کند که در ايام معيني معتکف شود، ولي به هر علتي نتواند در آن ايام معتکف گردد، تکليف او در برابر نذرش چيست؟
پاسخ:

بايد کفاره نذر بدهد، مگر آنکه نتواند در آن ايام معتکف شود.