عنوان: عطر زدن براي نماز
سوال :
اگر معتکف براي نماز و به جهت استحبابي که دارد، نه براي لذت بردن، خود را معطر کند، اشکالي دارد ؟
پاسخ:

جايز نيست.