عنوان: استعمال عطريات
سوال :
حرمت استفاده از عطر در اعتکاف، مشروط به قصد لذت بردن از آن است يا به طور کلي استعمال عطريات حرام است؟ 
پاسخ:

استعمال عطر در اعتکاف جايز نيست.