عنوان: استعمال عطر و ادکلن
سوال :
استعمال عطر و ادکلن براي معتکف اشکالي دارد يا خير؟
پاسخ:

حرام است.