عنوان: حکم اعتکاف نذري
سوال :
آيا اعتکاف به واسطه نذر، عهد، قسم و امثال آن واجب مي‌شود؟
پاسخ:

اگر نذر کرد يا عهد کرد و يا قسم خورد، بايد اعتکاف را به جا آورد.