عنوان: اجازه فرزند براي اعتکاف
سوال :
اجازه فرزند از پدر خود جهت اعتکاف لازم است يا خير؟
پاسخ:

اگر نهي‌کند، نبايد معتکف شود. همچنين است مادر.