عنوان: اجازه زن از شوهر
سوال :
اگر مردي به همسرش اجازه اعتکاف بدهد، ولي در روز سوم پشيمان شود، تکليف زن چيست؟ اگر کفاره واجب شود، بر عهده کيست؟
پاسخ:

بايد اعتکاف را تمام کند.