عنوان: خروج از محل اعتکاف براي خريد
سوال :
آيا معتکف مي‌تواند براي خريد جنسي براي خانه از مسجد خارج شود، آن جنس را تهيه کند و به منزل ببرد و برگردد؟
پاسخ:

مي‌تواند.