عنوان: رفتن به تشييع جنازه در اعتکاف
سوال :
رفتن به تشييع جنازه، شرکت در نماز جمعه و جماعت، غسل جمعه و ديگر اموري که بسيار به آن تأکيد شده است، ولي مستحب هستند، اگر نياز به خروج از مسجد داشته باشد، آيا انجام آن براي معتکف اشکال دارد؟ و در روز اول و دوم و سوم فرقي بين آنهاست؟
پاسخ:

اشکال ندارد.