عنوان: خروج از محل اعتکاف
سوال :
کساني که کارهاي جانبي اعتکاف را پي‌گيري مي‌کنند؛ مثل تهيه غذا، پي‌گيري امور و ... نيز مي‌توانند هم‌زمان معتکف باشند و مرتب براي کارها از مسجد خارج شوند؟
پاسخ:

دو سه مرتبه بيرون رود که دو سه ساعت بيرون باشد، مي‌تواند معتکف شود.