عنوان: محتلم شدن در مسجد
سوال :
اگر معتکف در مسجد محتلم شود، تکليف او چيست ؟
پاسخ:

فوراً از مسجد بيرون رود و غسل کند و برگردد.