عنوان: خروج از محل اعتکاف
سوال :
آيا معتکف مي‌تواند به مکان‌هايي مثل بام مسجد، يا زير زمين يا حياط مسجد که مسجد بودن آن مکان‌ها محرز نيست، برود و براي مدتي مثلاً نصف روز در آنجا بماند؟
پاسخ:

اگر مربوط به مسجد باشد، اعتکاف در آنجا جايز است.