عنوان: خروج از محل اعتکاف
سوال :
اگر كسى به جهت ضرورت از مسجد خارج شود و خروج او به علتى طولانى شود، آيا به اعتكاف او ضرر مى‏رساند؟
پاسخ:

اگر بيش از دو سه ساعت باشد، اعتکاف او باطل مي‌شود، ولي اگر روز سوم است، بايد برگردد و در مسجد تا موقع افطار بماند.