عنوان: خروج از محل اعتکاف
سوال :
اگر کسي از روي فراموشي محل اعتکاف را ترک کند، اعتکافش چه حکمي دارد؟
پاسخ:

اگر بيش از دو سه ساعت باشد، اعتکاف او باطل مي‌شود و عمداً باشد يا سهواً يا عالماً اختياراً باشد يا جبراً.