عنوان: خروج از مسجد
سوال :

اگر معتکف عمداً و بدون هيچ عذري از مسجد خارج شود، اعتکاف او در صور ذيل چه حکمي دارد:

الف) پس از چند ساعت پشيمان شود و برگردد.

ب) بعد از گذشت نصف روز يا يک روز برگردد.


پاسخ:

اگر به نيت ابطال بيرون رود، اعتکاف او باطل شده و قابل برگشت نيست، حتي اگر مدت کمي خارج شده باشد. ولي اگر براي کاري خارج شود و قصد او بازگشت باشد، در صورتي که بيش از دو سه ساعت بيرون نماند، اعتکاف او باطل نمي‌شود.