عنوان: موارد مجوز خروج از مسجد
سوال :
موارد کلي جواز خروج از مسجد در اعتکاف را بيان فرماييد؟
پاسخ:

اگر براي او کاري پيدا شود، دو سه ساعت رفتن بيرون اشکال ندارد، بلکه از اول هم اگر قصد دارد چنين کند؛ مثلاً درس برود، تجديد وضو در خارج مسجد، بلکه در خانه انجام دهد، افطار در خانه رود، سحري در خانه باشد، اشکال ندارد، گرچه نرود بهتر است.