عنوان: اعتکاف در نمازخانه ادرات
سوال :
حکم اعتکاف در نمازخانه‌هاي دانشکده‌ها يا ادارات که عنوان مسجد را ندارد، ولي هر روز در آنها اقامه نماز مي‌شود، چيست؟
پاسخ:

بايد در مسجد باشد و در غير مسجد جايز نيست.