عنوان: مکان اعتکاف
سوال :

آيا اعتکاف در دو مسجد به هم چسبيده، به صورتي که معتکف ساعاتي را در اين مسجد و ساعاتي را در مسجد ديگر باشد، اشکال دارد؟


پاسخ:

اشکال ندارد.