عنوان: مکان اعتکاف
سوال :
آيا در اعتكاف، وحدت مسجد شرط است؟ اگر دو مسجد به هم متصل باشند، اعتکاف در يکي از آنها چه حکمي دارد؟
پاسخ:

اشکال ندارد.