عنوان: اعتکاف در مساجد مختلف
سوال :

حکم اعتکاف در مساجد ذيل را بيان فرماييد:

الف) مسجد جامع قديمي که در اين زمان متروک شده، ولي هنوز تحت عنوان مسجد جامع است.

ب) مساجد جامع قديمي که الان به عنوان مسجد جامع شناخته نمي‌شوند و محدود و متروکند.

ج) مسجد مقدس جمکران.

د) مساجد دانشگاه‌ها.

و) مساجد جديد که عنوان جامع بودن ندارند، ولي براي تجمّعات عمومي (به جهت بزرگي و موقعيت) مرکزيت پيدا کرده‌اند.

ز) مسجد محل.

ح) مسجدي که انسان به صورت تنها در آن معتکف شود.

ط) مسجدي که در نزديکي آن، در مسجد ديگري اعتکاف شده است؟


پاسخ:

در کليه اين مساجد اعتکاف جايز است.