عنوان: تعداد روزهاي اعتکاف
سوال :

در صورتي که ضرورتي پيش آيد و معتکف در روز سوم اعتکاف خود را به هم زند، قضاي روزه روز سوم واجب است يا خير؟


پاسخ:

واجب نيست، حتي اگر عمداً و بدون عذر روز سوم را معتکف نشد، حرام به جا آورده، ولي چيزي بر او نيست.