عنوان: اعتکاف تلفيقي
سوال :

آيا اعتکاف تلفيقي به اين صورت که مثلاً طي ده روز، مجموعاً سه روز را معتکف شود که اين سه روز به صورت متوالي نباشد، صحيح است؟


پاسخ:

صحيح نيست.