عنوان: تعداد روزهاي اعتکاف
سوال :
آيا بيشتر از سه روز مي‌توان اعتکاف کرد، به طوري که آن زياده بخشي از يک روز يا قسمتي از يک شب باشد؟
پاسخ:

 بيش از سه روز اعتکاف جايز است و کمتر از سه روز نبايد باشد.