عنوان: تعداد روزهاي اعتکاف
سوال :
کسي که قصد دارد در ماه رجب معتکف شود، ولي عمداً يا اضطراراً يک ساعت بعد از اذان صبح به مسجد مورد نظر براي اعتکاف مي‌رسد، آيا اعتکاف او صحيح است؟
پاسخ:

نمي‌تواند معتکف شود.