عنوان: تعداد روزهاي اعتکاف
سوال :

اگر کسي پس از اتمام سه روز اعتکاف، به نيت اعتکاف يک روز يا نصف روز اضافه‌تر در مسجد بماند، اشکالي دارد؟


پاسخ:

اشکال ندارد.