عنوان: تعداد روزهاي اعتکاف
سوال :

آيا اعتکاف بيش از سه روز هم صحيح است يا حتماً بايد سه روز باشد؟


پاسخ:

 کمتر از سه روز نبايد باشد، ولي هرچه بيشتر شود بهتر است. ولي روزه روز سوم واجب است.