عنوان: اعتکاف در روز عيد فطر و قربان
سوال :
اگر شخصي زماني نيت اعتکاف کند که روز عيد فطر يا قربان در بين آن سه روز باشد، صحيح است يا خير؟
پاسخ:

صحيح نيست.