عنوان: شرايط اعتکاف
سوال :
آيا بيمار يا کسي که روزه برايش ضرر دارد، مي‌تواند معتکف شود؟ اگر معتکف شد، ثوابي مي‌برد ؟
پاسخ:

 شرط اعتکاف روزه است، ولي ماندن در مسجد ثواب دارد.