عنوان: اعتکاف بدون روزه
سوال :
کسي به علتي مثل مرض نمي‌تواند روزه بگيرد، آيا مي‌تواند در مسجد بدون اينکه روزه باشد، معتکف شود؟
پاسخ:

بودن در مسجد خوب است، ولی اعتکاف نیست.