عنوان: روزه نذر در اعتکاف
سوال :

اگر کسي نذر يا عهد کرده باشد يا قسم خورده باشد که روز معيني را روزه بگيرد، مي‌تواند در آن روز معتکف شود و روزه واجب خود را بگيرد يا بايد روزه او مخصوص اعتکاف باشد؟


پاسخ:

مي‌تواند.