عنوان: روزه در اعتکاف
سوال :

اگر مستحاضه معتکف باشد، لازم است به دستورات استحاضه عمل کند؟


پاسخ:

بايد اعمال مستحاضه را عمل کند.