عنوان: روزه در اعتکاف
سوال :
آيا زن‌ها مي‌توانند با خوردن قرص، عادت خود را تأخير بيندازند و در اعتکاف شرکت کنند؟
پاسخ:

اشکال ندارد.