عنوان: روزه در اعتکاف
سوال :
حکم زني که در روز سوم اعتکاف حائض شده چيست؟ آيا فرقي بين روزهاي اول و دوم و سوم وجود دارد؟
پاسخ:

اعتکاف او باطل مي‌شود و فرقي بين روزهاي اعتکاف نيست.