عنوان: روزه در اعتکاف
سوال :

آيا بين روزه دو روز اول و روز سوم اعتکاف فرقي در نيت، عمل و ... هست يا خير ؟


پاسخ:

فرقي نيست.