عنوان: شرط ميهمان بر دروغگويي جايز است يا نه؟
سوال :

اگر شخصي‌ از يك‌ نفر دعوتي‌ به‌ عمل‌ آورد جهت‌ پذيرايي‌ در منزل‌ يا يك‌ كار شخصي‌، و آن‌ شخص‌ شرط‌ كند در صورتي‌ ب‌ منزل‌ شما مي‌آيم‌ يا فلان‌ كار ا انجام‌ مي‌دهم‌ كه‌ نزد كسي‌ نامي‌ از من‌ برده‌ نشود و در صورتي‌ كه‌ آشكار شد من‌ منكر خواهم‌ شد، آيا چنين‌ شرطي‌ و چنين‌ انكاري‌ صحيح‌ مي‌باشد يا نه‌؟ آيا از مصاديق‌ دروغ‌ محسوب‌ مي‌شود يا خير؟


پاسخ:

از مصاديق‌ دروغ‌ است‌ مگر اين‌ كه‌ حرجي‌ در كار باشد كه‌ مجوّز آن‌ دروغ‌ باشد.