عنوان: ابطال روزه در اعتکاف
سوال :

اگر به علتي روزه کسي باطل شود، آيا اعتکاف او هم باطل مي‌شود؟


پاسخ:

باطل مي‌شود.