عنوان: زمان اعتکاف
سوال :
اعتکاف در ماه رجب افضل است يا ماه رمضان؟
پاسخ:

فرقي ندارد.