عنوان: دروغ مصلحتي
سوال :

دروغ‌ براي‌ مردم‌، عادي‌ شده‌ است‌ و بعضي‌ به‌ دروغ‌ مصلحتي‌ تعبير مي‌كنند، آيا جايز است‌؟


پاسخ:

حرام‌ است‌.