عنوان: حجيّت خواب و کشف
سوال :

  آيا رويا يا كشف حجّت است و مي تواند ملاك عمل قرار گيرد؟


پاسخ:

 

خواب حجّت نيست و نمي تواند ملاك عمل باشد و اما كشف يك امر بسيار نادري است كه براي يك در ميليون مردم پيدا مي شود. البته بعد از مبارزات و رياضات ديني و آن هم ملاك عمل نمي تواند باشد. اما كشف هايي كه براي عموم مردم گاهي پيدا مي شود، آن كشف نيست بلكه تخيّل و توهّم است و اهميّت دادن به آن حرام و بسيار خطرناك است.