عنوان: سعي در مسعاي جديد و طبقه دوم
سوال :
نظر حضرتعالي درباره مسعاي جديد چيست و با تخريب مکان سعي و صفاي قديم، آيا مي‌توان در مکان جديد، سعي به جا آورد؟ همچنين آيا مي‌توان در طبقه دوم سعي را به جا آورد؟
پاسخ: آنچه را آن‌ها سعي قرار مي‌دهند، براي ما مجزي است و سعي در طبقه دوم نيز اشکال ندارد.