عنوان: وسواس در تطهير
سوال :

با سلام متاسفانه مدتی است که به بیماری وسواس دچار شده ام. وهر دفعه که به دستشوئی می روم  با وجود اینکه خودم را تطهیر میکنم، اما همینکه از دستشوئی بیرون می آیم شک میکنم که تطهیر کرده ام یا نه. از ترس اینکه مبادا نمازهایم صحیح نباشند به تعویض لباس و تطهیر مجدد اقدام می کنم. اما دفعه دوم و گاه دفعات سوم و چهارم و پنجم همین شک برایم پیش میآید. یا گاه شک میکنم که ممکن است به درستی تطهیر نکرده باشم. آیا میتوانم به شک هایم در این موارد که واقعا برایم آزار دهنده شده اعتنا نکنم؟ سپاسگزارم اگر در اين مورد مرا راهنمائي كنيد.


پاسخ:

همان دفعه اول که از دستشوئی بیرون آمدید باید برنگردید. باید لباس عوض نکنید. باید به شک خود، بلکه به مظنّه خود، بلکه به یقین خود عمل نکنید. واین بی اعتنائی دوای درد شما است و این بی اعتنائی از نماز هم برای شما واجب تر و اعتناکردن برای شما حرام است.