عنوان: پرتاب بيش از هفت سنگ به جهت احتياط
سوال :

اگر کسی در رمی جمره احتیاطاً بیشتر از هفت سنگ پرتاب کند که مثلاً اگر یکی از آنها اصابت نکرده است، جبران شود، اشکال دارد؟


پاسخ:

اشکال ندارد.