عنوان: نايب گرفتن براي فرد سالم جهت رمي جمرات
سوال :

آیا کسی که سالم است و برای رمی جمرات عذری ندارد، می تواند برای این امر نایب بگیرد؟


پاسخ:

نمی تواند.